Webdesign Verrijk  © 2011 / disclaimer

Een professionele benadering

Home

Evenementen beveiliging

Object beveiliging

Hondenbrigade

Portiersdiensten

PerDirect beveiliging

Dienstverlening op maat

Contact- en Bedrijfsgegevens

Zwijnsweg 3 B

8307 PP Ens

Tel. 06-54 968 094

Bgg 06-14 900 206

frbeveiliging@gmail.com

Webdesign Verrijk  © 2011 / disclaimer

Een professionele benadering

 1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 2. De eigenaar behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen.
 3. De eigenaar behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
 4. In geen geval is de eigenaar aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien de eigenaar in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
 5. Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de eigenaar en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
 6. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan de eigenaar.
 7. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend.
 8. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is strikt verboden.
 9. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
 10. Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van de eigenaar worden.
 11. De eigenaar mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.
 12. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt voor gebruik door de eigenaar en zal nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.
 13. Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de eigenaar.


Disclaimer

FR Beveiliging BV; de eigenaar van de website

U; de gebruiker van de website

Gebruikersmateriaal; verzonden door de gebruiker

Content; alle in de website aanwezige inhoud

Goed gelinkt